Vedtægter for Socialistisk UngdomsFront

Senest revideret på landsmødet i maj 2019

Vedtægter for Socialistisk UngdomsFront

Fakta

Vedtægterne er SUFs “grundlov”, og indeholder f.eks. regler for det demokratiske system, dannelse af grupper, osv.

§ 1 Navn

Landsorganisationens navn er Socialistisk UngdomsFront, som forkortes SUF.

 

§ 2 Formål

SUFs formål er at arbejde for de politiske mål, som er beskrevet i SUFs minimumsprogram; herunder at lave oplysningsvirksomhed blandt medlemmer og andre unge samt aktivere disse til politisk aktivitet.

 

§ 3 Medlemmer

1.  Enhver kan blive medlem af SUF ved at tilslutte sig minimumsprogrammet og betale det af stormødet fastsatte kontingent.

2.  Medlemmer, der er fyldt 30 år, er støttemedlemmer af SUF. Støttemedlemmer kan opkræves en højere kontingentsats end medlemmer under 30 år. Støttemedlemmer har ikke almindelige medlemsrettigheder.

3.  Medlemsoptagelse sker gennem sekretariatet, der indmelder medlemmer i en lokalafdeling og opkræver kontingent.

4.  Ledelsen kan træffe en beslutning om en generel reduktion eller et generelt bortfald af kontingent gældende for alle medlemmer indmeldt i afgrænsede perioder. Medlemmer, som indmeldes på sådanne vilkår, har fulde medlemsrettigheder.

 

§ 4 Udelukkelse af medlemmer

1.  Medlemmer, der modarbejder SUFs formål, volder materiel skade med fortsæt, personlig skade eller begår seksuelle overgreb, både uagtsomt eller med fortsæt, kan udelukkes fra organisationen. 

2.  Udelukkelse sker individuelt.

3.  Udelukkelse af et medlem kan kun gennemføres, hvis et flertal af alle ledelsens medlemmer indstiller et medlem til udelukkelse – eller hvis et flertal af de tilstedeværende medlemmer af en lokalgruppe på dennes møde indstiller et medlem af lokalgruppen til udelukkelse. Udelukkelsesindstillingen skal rettes til ledelsen på dennes næstfølgende møde. Herved starter udelukkelsesforløbet.

3.a. I tilfælde af personlig skade eller seksuelt overgreb, kan IPU indstille et medlem til udelukkelse med den forurettedes tilsagn. 
Udelukkelsesindstillingen skal rettes til ledelsen på dennes næstfølgende møde. Herved starter udelukkelsesforløbet. 

4.  Ledelsen træffer beslutning om udelukkelse med tre fjerdedeles flertal af ledelsesmedlemmerne.

5.  Udelukkelsessagen skal fremgå af mødeindkaldelsen. Det pågældende medlem skal høres i sagen under ledelsesmødet og have adgang til deltagelse med taleret under det pågældende punkt. Drejer udelukkelsen sig om et medlem af ledelsen, har denne også stemmeret på det pågældende ledelsesmøde. Et punkt om ekslusion kan ikke lukkes.

5.a. I tilfælde af personlig skade eller seksuelt overgreb deles punktet op i to dele. Én del, hvor den udelukkelsesindstillede kan tale sin sag. En anden del, hvor forurettede kan tale sin sag, personligt eller repræsenteret af et medlem af IPU. Under denne del har den udelukkelsesindstillede ikke ret til at være fysisk tilstede, men stadig har ret til at høre sagen imod dem. F.eks. via videolink.

6.  Vedtager ledelsen udelukkelsen betragtes udelukkelsen som gennemført, og den pågældende fortaber umiddelbart alle medlemsrettigheder.

7.  Udelukkelsen kan ankes til førstkommende stormøde. En anke har ingen opsættende virkning. Den pågældende person har ret til at overvære stormødet under det pågældende punkt og til at afgive en skriftlig og kortfattet mundtlig erklæring om sagen overfor dette inden afstemning gennemføres. Stormødet fastsætter tidsbegrænsning på den mundtlige erklæring, dog minimum 5 minutters taletid. Er flere personer indstillet til udelukkelse, har hver enkelt person individuel ret til den fastsatte mængde taletid. Kan et flertal på to tredjedele ikke bekræfte udelukkelsen, bortfalder den.

7.a. I tilfælde af personlig skade eller seksuelt overgreb har den forurettede ret til at tale sin sag, personligt eller repræsenteret af et medlem af IPU. I dette tilfælde, deles udelukkelsespunktet op i to dele. En del, hvor det ankende medlem kan tale sin sag iht. stk. 7. En anden del, hvor forurettede kan tale sin sag, personligt eller repræsenteret af et medlem af IPU. Under denne del har den udelukkelsesindstillede ikke ret til at være fysisk tilstede, men stadig har ret til at høre sagen imod dem. F.eks. via videolink.  

8.  Et udelukket medlem kan alene genoptages gennem godkendelse på et stormøde, hvor beslutningen kan træffes med almindeligt flertal.

9. Ophører medlemskab af SUF i løbet af en eksklusionsproces, forhindrer dette ikke, at processen fortsætter. Den udmeldte person mister sine vedtægtsbestemte rettigheder, mens denne ikke er medlem. Er personen ikke medlem, når ledelsen tager beslutning om eksklusion, fortabes også muligheden for at anke til et stormøde

 

§ 5 Organisationen

1. Organisationsmyndighedernes hierarki er:

Stormøderne

Ledelsen

Regioner og lokal-, emne- og organisatoriske grupper

Sekretariatet

 

2. Hierarkiet i de stående papirer er:

Vedtægter

Minimumsprogram

Emnepolitiske udtalelser

Aktuelle udtalelser

Arbejdsplan

Samarbejdsaftaler

 

3.  Ved personvalg i landsorganisationen har hvert stemmeberettiget medlem et begrænset antal stemmer, som bestemmes af, hvor mange der skal vælges. Ved et lige antal poster har man halvt så mange stemmer, som der er poster, plus én stemme. Ved et ulige antal poster har man halvt så mange stemmer, som der er poster, plus en halv.

4. Emnepolitiske udtalelser vedtages ved 2/3 flertal. Ændringer af stående, emnepolitiske udtalelser vedtages med simpelt flertal. Foretages sådanne ændringer på et stormøde, skal den nye udtalelse inklusiv ændringer vedtages med 2/3 flertal. Falder den, gælder den tidligere udtalelse uden ændringer.

5.  Aktuelle udtalelser vedtages ved simpelt flertal. De forfalder automatisk 1 år efter vedtagelse.

6.  Arbejdsplanen beskriver SUFs arbejde det næste år, både praktisk, strategisk og politisk. Ligeledes opstiller arbejdsplanen målsætninger for SUF de næste par år.

 

§ 6 Stormøder

1.  Der afholdes to stormøder om året: Et landsmøde i forårshalvåret og et aktivitetsmøde i efterårshalvåret. Stormøderne er organisationens øverste myndighed. Stormøderne er ligestillede, men det tilstræbes at opdele arbejdsopgaverne jævnfør stk. 6 og stk. 7.

2.  Stormødet er åbent for alle medlemmer og inviterede gæster. Stormødet kan dog lukke for andre end SUFs medlemmer ved simpelt flertal.

3.  Alle medlemmer af SUF har stemmeret på stormødet og kan stille forslag hertil.

4.  Stormøderne indkaldes skriftligt af ledelsen med mindst to måneders varsel. Med indkaldelsen skal følge angivelse af tid og sted samt forslag til hovedpunkter på dagsordenen. Ledelsens forslag eller ændringsforslag til arbejdsplan, budget, udtalelser og andre papirer samt ledelsens politiske og organisatoriske samt økonomiske beretning udsendes sammen med et detaljeret forslag til dagsorden mindst en måned før landsmødet.

5.  Ekstraordinært stormøde kan kræves indkaldt af en tiendedel af SUFs medlemmer, en femtedel af lokalafdelingerne eller et flertal af ledelsen. Det indkaldes af ledelsen inden ti dage fra kravets fremkomst med mindst fire og højst seks ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge forslag til dagsorden fra de medlemmer, der kræver landsmødet afholdt.

6.  På landsmødet vælges repræsentanter til ledelsen og IPU. Ændringsforslag til minimumsprogram og vedtægter behandles primært på landsmødet.

7.  På aktivitetsmødet planlægges det praktisk orienterede arbejde, og der vedtages arbejdsplan og budget for det følgende år. Ligeledes vælges en kasserer, som tiltræder posten 1. januar umiddelbart efter. Denne indgår som medlem af ledelsen.

8.  Forslag om at udtale mistillid til ledelsen kan fremsættes indenfor de i punkt 5 nævnte frister eller under ordinære stormøder ved skriftlig henvendelse til dirigenterne. Et sådant mistillidsvotum kan ikke rettes mod enkeltpersoner, men kun til den samlede ledelse, hvilket dog ikke omfatter regionsrepræsentanterne. Mistillidsdebatten tages umiddelbart efter fremsættelsen af forslaget og har således opsættende virkning for den øvrige dagsorden. Hvis forslaget vedtages, finder nyvalg sted efter de i § 5, stk. 3 angivne retningslinjer.

9.  Ledelsen fremlægger to skriftlige beretninger der sættes til afstemning på hvert stormøde. Der skal være en politisk og organisatorisk beretning samt en økonomisk beretning. En forkastelse af en af beretningerne sidestilles med vedtagelse af et mistillidsvotum, jævnfør stk. 8.

10.  På første ordinære stormøde efter nytår fremlægger ledelsen et skriftligt regnskab. En forkastelse af regnskabet sidestilles med vedtagelse af et mistillidsvotum, jævnfør punkt 8.

11.  Landsmødet vælger 9 ledelsesmedlemmer. De tre kandidater, der uden at opnå valg fik flest stemmer ved ledelsesvalget, indgår på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes stemmetal.

12.  Ledelsesmedlemmer (stormødevalgte, regionsrepræsentanter og kasserer) kan maksimalt sidde 3 valgperioder ad gangen. Herefter skal de som minimum sidde over én valgperiode.

13.  Ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før stormødets start. De udsendes til deltagerne med deltagerpapirerne senest to uger før stormødet. På selve stormødet kan der stilles ændringsforslag til ændringsforslag. Disse skal ligge skriftligt til deltagerne før afstemningen. Stormødet kan fastsætte yderligere deadlines i forretningsordenen.

14.  Til kritisk revision af regnskabet vælger landsmødet 2 revisorer og en revisorsuppleant. Disse må ikke samtidig have sæde i ledelsen eller være ansat som bogholder.

15.  Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis to af de stemmeberettigede ønsker det, dog jævnfør § 5, pkt. 3.

16.  Ledelsen forpligtes til straks efter dens konstituering og senest fire uger efter det foregående stormøde at sørge for udsendelsen af stormødets vedtagne beslutninger til organisationens medlemmer, og at gøre beslutningsprotokollen tilgængelig for de, der måtte ønske at se den.

 

§ 7 Ledelsen

1.  Organisationens højeste myndighed mellem stormøderne er ledelsen, der tillige har det fulde økonomiske ansvar.

2.  SUFs ledelse består af regionsrepræsentanter,stormødevalgte samt kassereren, som mødes mindst 10 gange årligt. Alle medlemmer af ledelsen har stemmeret til afgørelser i ledelsen.

3.  Ledelsen kan ved sin konstituering vælge at nedsætte en koordinationsgruppe, som kan udtale sig på SUFs vegne mellem ledelsesmøderne – men som ikke skal varetage organisationens drift i øvrigt. Koordinationsgruppen skal bestå af min. 3 medlemmer, og alle i koordinationsgruppen skal være medlemmer af ledelsen. Koordinationsgruppens udtalelser skal være baseret på konsensus mellem

gruppens medlemmer. Nedsættelsen af en koordinationsgruppe skal fremgå af ledelsens forretningsorden. Medlemmerne af koordinationsgruppen skal løbende skiftes ud. Ansvaret for koordinationsgruppens virke og rotation påhviler ledelsen.

4.  Medlemmerne af ledelsen har mødepligt til ledelsesmøderne. Udebliver et medlem to gange uden afbud, ekskluderes denne af ledelsen, og der indkaldes en suppleant.

5.  Til alle ledelsesmøderne indkaldes 1., 2. og 3. suppleanten med tale-, men ikke stemmeret. De deltager i øvrigt i ledelsesarbejdet på lige fod med andre.

6. I det omfang landsmødevalgte ledelsesmedlemmer ikke længere er medlem af ledelsen eller har meldt afbud til hele eller dele af mødet, opnår de indkaldte suppleanter stemmeret.

7.  Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne forretningsorden udsendes til medlemmerne med næstfølgende ledelsesreferat.

8.  Indkaldelse til almindelige ledelsesmøder skal være lokalafdelingerne i hænde senest 14 dage før ledelsesmødet afholdes.

9.  Der ydes rejserefusion til ledelsesmøder for alle repræsentanter med stemmeret samt indkaldte suppleanter. Ledelsen fastsætter, hvor stor rejserefusionen er, med udgangspunkt i billigste offentlige transportmidler. Der ydes rejserefusion til billigste rejseform til én repræsentant fra hver lokalafdeling, som har tale- men ikke stemmeret.

10.  Et mindretal på mindst en tredjedel af fremmødte ledelsesmedlemmer kan forlange et punkt udskudt til næste ledelsesmøde. Et punkt, der er udskudt fra sidste ledelsesmøde, kan ikke på ny udskydes.

11.  Ekstraordinære ledelsesmøder kan indkaldes med 3 dages varsel. Dette kan ske, hvis et flertal af ledelsesmedlemmerne, en tiendedel af SUFs medlemmer eller en femtedel af lokalafdelingerne vurderer det nødvendigt.

12.  Alle ledelsesmøder er åbne for organisationens medlemmer, der også har taleret.

13. Ledelsen har ansvaret for, at der et funktionsdygtigt sekretariat.

 

§ 8 Emnegrupper

1.  Oprettelsen af emnegrupper kan søges af alle medlemmer af SUF. Disse godkendes af enten ledelsen eller et stormøde. Emnegrupper kan ligeledes nedlægges igen.

2.  Alle organisationens emnegrupper er åbne for alle organisationens medlemmer – dog har undertrykte grupper ret til selvorganisering.

3.  Alle emnegrupper skal ved oprettelse have godkendt en mandataftale af enten ledelsen eller et stormøde. Emnegruppen fremlægger selv et udkast til aftalen. Mandataftalen kan tages op til genforhandling af emnegruppen, ledelsen eller stormødet. Emnegruppen har mulighed for at anke mandataftalen til førstkommende stormøde.

4.  Der ydes rejserefusion til møder i grupperne. Gruppemødernes geografiske placering bør så vidt muligt afspejle medlemssammensætningen i emnegruppen.

 

§ 9 Organisatoriske grupper

1.  Organisatoriske grupper kan oprettes af stormøder og ledelsen. Grupperne er åbne for alle organisationens medlemmer. Andre kan inviteres til at deltage.

2.  De organisatoriske grupper varetager praktiske opgaver for organisationen; disse opgaver defineres af stormøder eller ledelsen. Grupperne arbejder indenfor rammerne af SUFs minimumsprogram og vedtagne politik, og deres arbejde godkendes af ledelsen

3.  Organisatoriske grupper til varetagelse af følgende opgaver er obligatoriske: Internt blad, eksternt blad, hjemmeside, intern skoling.

4.  Hver gruppe skal have en tovholder fra ledelsen. Tovholderens ansvar er at holde sig informeret omkring gruppens arbejde, orientere om dette på ledelsesmøderne og sikre kommunikationen mellem ledelsen og gruppen.

5.  Der ydes rejserefusion til møder i grupperne. Gruppemødernes geografiske placering bør så vidt muligt afspejle medlemssammensætningen i den organisatoriske gruppe.

 

§ 10 IPU

1. Internt PersonhåndteringsUdvalg er SUFs demokratisk valgte udvalg af erfarne og ældre kammerater, der ikke længere aktivt indgår i SUF, som har kompetencer og beføjelser til at håndtere konflikter. Udvalget har status af organisatorisk gruppe iht. vedtægternes paragraf herom. Dog undtaget, at det er en lukket gruppe. 

2. Tre personer vælges til IPU på hvert landsmøde, men det er muligt for ledelsen og aktivitetsmødet at indsupplere.

3. Medlemmer af IPU kan højest vælges tre gange i træk.

4. Ledelsen er forpligtet til kontinuerligt at sørge for videreuddannelse til IPU. 

5. IPU har tavshedspligt både under og efter deres virke. Undtagelse gøres ifm. udelukkelsessager iht. paragraf 4.

 

§ 11 Regionerne

1.  Landet opdeles i 11 regioner. Inddelingen fastsættes af landsmødet.

2.  Hver af de 11 regioner fastsætter selv deres arbejdsgang.

3.  Hver region vælger en ledelsesrepræsentant samt en suppleant. Dog vælger den region, som indeholder København 3 repræsentanter og den region der indeholder Århus by vælger 2 repræsentanter. Disse vælges for ét år ad gangen og tiltræder ved landsmødets afslutning. Regionsrepræsentanter kan kun vælges på et regionsmøde, der er indkaldt til hele regionen med 14 dages varsel er, og hvor valg af regionsrepræsentant fremgår af dagsordenen.  En ledelsesrepræsentant kan dog udskiftes inden valgperiodens udløb gennem vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i regionen.

4.  Hvis en landsmødevalgt suppleant til ledelsen vælges som regionsrepræsentant, mister vedkommende sin suppleantpost, og de øvrige suppleanter rykkes op i rækkefølgen. Et stormødevalgt ledelsesmedlem kan ikke vælges som ledelsesrepræsentant for en region.

5. Papiret regionsgrænser er et bilag til vedtægterne og kan kun ændres på et stormøde. For ændringer af regionsgrænser gælder samme regler som for vedtægtsændringer.

 

§ 12 Lokalafdelingerne

1. Ethvert medlem er tilknyttet en geografisk afgrænset lokalafdeling. En lokalafdeling kan ikke afvise et medlem indmeldt i den af sekretariatet.

2.  Ledelsen godkender efter oprettelsen af nye afdelinger disse. Procedure for dette fastsættes af ledelsen.

3.  Lokalgrupperne har politisk autonomi inden for rammerne af stormødets beslutninger og organisationens minimumsprogram.

4.  Hver lokalafdeling vælger en kontaktperson. Kontaktpersonens ansvar er at være bindeled mellem lokalgruppen og resten af SUF.

 

§ 13 Fraktioner

1.  Fraktioner kan frit oprettes, men må ikke eksistere hemmeligt. De skal derfor omgående skriftligt proklamere deres eksistens og deres formål.

2.  Ved en fraktion forstås en gruppe af SUF-medlemmer, som har særstandpunkter, og som indbyrdes aktivt koordinerer deres aktiviteter i SUF, og derved fremmer disse særstandpunkter.

3.  Fraktioner skal holde SUF underrettet om deres politiske og organisatoriske mål med deres arbejde i SUF.

 

§ 14  Økonomiske anliggender

1.  Den stormødevalgte kasserer er ansvarlig for SUFs økonomiske forretningsførelse i overensstemmelse med stormødernes og ledelsens beslutninger.

2.  Til hjælp for kassereren i det daglige praktiske arbejde ansætter ledelsen en bogholder.

3.  Ledelsen skal ved sin konstituering vælge mindst to personer fra sin midte, der sammen med kassereren og bogholderen indgår i et økonomiudvalg, som har ansvar for at bistå den økonomiske forretningsførelse samt på hvert ledelsesmøde at redegøre for organisationens økonomiske drift.

4.  Kasserer, økonomiudvalg og bogholder tegner organisationen to i forening.

5.  Økonomigruppen har ansvar for på ledelsesmøderne at fremlægge status for økonomien og hvert kvartal at offentliggøre en status for organisationen med de kritiske revisorers bemærkninger.

6.  SUFs lokalafdelinger og regioner er selvstændige økonomiske enheder. SUFs landsorganisation er under ingen omstændigheder ansvarlig for regioners, lokalafdelingers eller enkeltpersoners økonomiske dispositioner.

 

§ 15 Regnskabsåret

SUFs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 16 Almene bestemmelser

1.  Ændringer i disse vedtægter og i minimumsprogrammet kan ske på et stormøde med to tredjedeles flertal, dog således at ændringer i §§ 16-17 ikke kan ske på et stormøde, hvor opløsning af organisationen er sat på dagsordenen.

2.  De ændrede vedtægter træder i kraft fra stormødets afslutning.

 

§ 17 Opløsning

1.  Opløsning kan kun ske på et dertil indkaldt ekstraordinært stormøde med to tredjedeles flertal, og hvor mødet ikke afholdes indenfor tre måneder efter ændringer i vedtægternes §§16-17.

2.  I tilfælde af SUFs opløsning tilfalder alle værdier den af Enhedslisten oprettede ”Rød Fond”