SUF skal overenskomstdækkes!

Vedtaget på SUFs aktivitetsmøde 2019

SUF skal overenskomstdækkes!

Ledelsen pålægges ansvaret for, at der med udgangspunkt i nedenstående tekst tegnes overenskomst med HK.

Den tekst forhandlingerne skal tage udgangspunkt i, bliver den tekst stormødet ender med at vedtage, hvoraf vi foreslår, at stormødet tager afsæt i denne overenskomsttekst:

 

OVERENSKOMST 2019-2022

Mellem

SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT (SUF)

Og

HK SERVICE HOVEDSTADEN

 

§1 DÆKNINGSOMRÅDE
Overenskomsten omfatter de I ovennævnte organisationsansatte, der er beskæftiget med administrativt arbejde.

§2 ARBEJDSTID

Den ugentlige arbejdstid udgør hhv. det antal timer, der svarer til en arbejdsuge på 10 timer for bogholderen og 20 timer for de øvrige sekretærer med fradrag for ferie, feriefridage, helligdage samt fridagene 1. januar, 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december. Arbejdstiden er inkl. frokostpause. Arbejdstager registrerer, hvornår medarbejderen møder og forlader arbejdsstedet efter aftale med ledelsen. Det understreges, at arbejdstager må være indstillet på at arbejde uden for den normale arbejdstid, idet der ingen øvre grænse er for den ugentlige arbejdstid. Dog må den gennemsnitlige arbejdstid indenfor en tre-måneders periode ikke overstige 48 timer (EU-direktiv)

Der udbetales ikke overarbejdsbetaling. Overarbejdstimer kan afspadseres efter aftale med 1 times fri for 1 times overarbejde.

 

Rejseudgifter

Når rejsen vurderes nødvendig for udførslen af arbejdet, er reglerne for rejserefusion og fortæring de samme, som gældende for SUFs ledelse.

 

Deltagerbetaling

Årligt indgås skriftlig aftale mellem ledelsen og SUFs ansatte om deltagerbetaling ved nationale arrangementer. Som udgangspunkt skal den ansatte ikke betale for deltagelse i aktiviteter, hvor den ansatte har opgaver tilknyttet, der kræver deltagelse.

 

§3 LØNFORHOLD

Månedslønnen for en arbejdstid på 20 timer pr. uge udgør pr. 1.11.2019 kr. 12.591,24 og reguleres med 2% pr. 1.1.2020 og efterfølgende hvert år pr. 1.1. med 2% pr. år. Deltidsansatte honoreres forholdsmæssigt efter ugentligt timetal.

Lønnen udbetales månedsvis bagud, og senest den sidste bankdag i måneden for den forudgående måneds arbejde.

 

§4 LØN UNDER SYGDOM

Der udbetales fuld Løn ved sygdom fra første fraværsdag. Ved sygdom, der bevirker at arbejdet ikke kan udføres i den pågældende uge, meddeles dette til SUF's ledelses koordinationsgruppe.

 

§5 LØN UNDER BARSEL

SUF betaler fuld Løn under barsel i en del af den periode, hvor man er dagpengeberettiget. Der tages i SUF højde for andre forhold omkring barslen end den nuværende danske lovgivning. I SUF betyder dette for den fødende, at medarbejderen fra 4 uger før fødslen og op til 6 måneder efter fødslen er berettiget til barsel. For ikke fødende forældre 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen - herefter kan ikke fødende forældre få fuld Løn i op til 12 uger indenfor det første år efter fødslen.

 

§6 FERIE

Den ansatte har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår - 1. maj - 30. april - med fuld løn. Tidspunktet for feriens afholdelse fastIægges efter aftale med ledelsen/koordinationsgruppen.

Nyansatte har - uanset optjening - ret til 5 ugers ferie med løn i det pågældende ferieår.

Ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i mindst 9 måneder, har derudover ret til 5 feriefridage i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Feriefridagene betales som ved sygdom, dvs. ferieberettiget løn, og afholdes i samme ferieår som de optjenes. Særlig feriegodtgørelse udgør 1% af lønnen i det sidst afsluttede kalenderår.

Ved fratræden afregnes ferie til Feriekonto efter gældende regler.

 

§7 OPSIGELSE

Der henvises til Funktionærloven.

 

§8 ØVRIGE FORHOLD

De ansattes overordnede er SUF's ledelse.

Hvor intet andet er aftalt, gælder bestemmelserne i Funktionærloven, Ferieloven og Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel.

 

§9 REGLER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

1. Valg af tillidsrepræsentant

Som talsmand overfor ledelsen vælger personalet en tillidsrepræsentant blandt de anerkendt dygtige medarbejdere. Der kan vælges en stedfortræder for den valgte tillidsrepræsentant. Statens regler omkring tillidsrepræsentanter er gældende. De kan ligeledes vælge en faglig klub bestående af medarbejderne, hvortil de ansatte kan afsætte en times arbejde til fagligt møde om måneden.

 

§10 OVERENSKOMSTENS VARIGHED OG OPSIGELSE

Overenskomsten træder i kraft den 1. december 2019, og kan af såvel SUF som HK Service Hovedstaden opsiges med 3 måneders varsel til d. 31. marts 2020. Selv om overenskomsten er opsagt, løber den videre indtil en anden overenskomst træder i stedet.

 

København, den

 

For SUF:

For HK Service Hovedstaden:

 

Vedtaget på SUFs Aktivitetsmøde 2019