Minimumsprogram

Minimumsprogram

Grundlæggende for SUF er vores minimumsprogram. Det er grundlaget for al vores øvrige politik, og er de overordnede holdninger, som alle er enige i, når de bliver SUF’ere. Det er formuleret bredt, så SUF kan være en bred organisation, der kan indeholde mange forskellige slags socialistiske mennesker.

Introduktion

En stor del af verdensbefolkningen lever i fattigdom, skellet mellem rig og fattig øges konstant, miljøet taber, økonomiske kriser skaber arbejdsløshed og desperate mennesker søger tilflugt i fremmedhad og nationalegoisme. Ingen hidtil sete samfundssystemer har kunnet overvinde problemerne.

 

Socialistisk UngdomsFront slås for et andet system. Vi vil et samfund, der bygger på solidaritet, frihed, demokrati og lige vilkår for alle. Et videnssamfund, hvor hensynet til menneske og miljø er sat i centrum og hvor fattigdom, krige og undertrykkelse hører fortiden til. Vi vil afskaffe klassedelingen.

 

I stedet skal der skabes et reelt demokratisk, socialt og økologisk samfund. Et socialistisk samfund. Det forudsætter en total afskaffelse af kapitalmagten – derfor er Socialistisk UngdomsFront en revolutionær organisation. Vi tror ikke på, at de økonomiske magthavere vil afgive deres privilegier frivilligt. Derfor er reformer ikke nok. Revolutionen skal være det store flertals værk, vi tager afstand fra mindretalskup. Den socialistiske revolution kommer ikke af sig selv. Den vokser ud af hverdagens folkelige kampe mod det kapitalistiske samfunds overgreb mod miljø, levevilkår, demokrati og grundlæggende rettigheder. Socialistisk UngdomsFront arbejder for at styrke og radikalisere disse kampe, gennem fagbevægelsen, elevbevægelsen og progressive græsrodsorganisationer.

 

Socialistisk UngdomsFront er en bred og uafhængig revolutionær socialistisk ungdomsorganisation og har ikke noget moderparti. Vi betragter os dog som en del af den samme anti-autoritære strømning som Enhedslisten og samarbejder derfor med dem i det daglige.

 

Vores grundlæggende principper:

1. Det kapitalistiske samfund

Den moderne kapitalisme er fortsat et klassesamfund – om end i en mere kompleks udgave end i gamle dage. Selv om få i dag bekender sig som tilhørende “arbejderklassen” eller “borgerskabet”, er virkeligheden mere end nogensinde den, at et lille mindretal ejer og kontrollerer langt hovedparten af produktionsapparatet og de samfundsmæssige værdier. Og det sker udelukkende med kortsigtede profitinteresser for øje. Imens er de fleste af os sat uden for reel indflydelse på vores eget liv, arbejde og produktionens værdier. Modsætningerne mellem kapitalmagten og lønarbejderne er som tidligere grundlag for de sociale uligheder og helt skæve magtforhold i samfundet. Derfor har det store flertal grundlæggende interesse i at ændre samfundet fundamentalt.

2. Socialistisk økonomi

Økonomien skal underlægges demokratiet. Styringen af samfundets økonomiske ressource skal fratages den lille men magtfulde kapitalistiske elite og løsrives fra markedskræfternes hærgen. Profitjagten og dens negative konsekvenser for mennesker og miljø skal stoppes. Der skal indføres demokratisk planlægning og produktionen skal styres af menneskelige behov. Samfundets rigdomme skal fordeles og bruges til at sikre alle et bedre liv. Teknologien skal bruges til at sikre miljøet og gøre livet lettere for alle – ikke til at udstøde folk i arbejdsløshed og fattigdom.

3. Socialistisk demokrati

Demokratiet skal på alle områder bevares og udvides. Det indebærer selvforvaltning i nærmiljøet i form af arbejder-, bolig-, forbrugerråd mv. Virksomheder, skoler o.s.v. skal styres af de ansatte og brugerne. Dette overbygges med regionale, nationale og internationale organer bestående af demokratisk valgte repræsentanter til sikring af en bevidst planlægning og forbrug af samfundets ressourcer – til gavn for mennesker og miljø. Alle beslutningstagere skal vælges og kunne tilbagekaldes. Demokrati er ikke et kryds med års mellemrum, men reel indflydelse på ens hverdag. Alle skal have de nødvendige forudsætninger for at kunne deltage i demokratiet – det vil bl.a. sige uddannelse og mere fritid.

Det socialistiske samfund skal sikre grundlæggende rettigheder som ytrings-, og forsamlingsfrihed, frihed til at danne organisationer og strejkeret. På den måde har vores bud på socialisme intet at gøre med systemerne i den tidligere østblok

4. Socialistisk bæredygtighed

Miljøkampen er helt central – både i den aktuelle kamp og i den socialistiske vision. Det kapitalistiske vækstvanvid er på kort sigt en trussel mod sundheden og på længere sigt en trussel mod selve grundlaget for menneskehedens eksistens. Konsekvenserne af miljøproblemerne rammer primært den fattigste del af verden og de socialt dårligst stillede i vores del. Et socialistisk samfund, der bryder med profitstyringen af samfundet skal sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling. Bedre levevilkår skal ikke sikres gennem ukontrolleret vækst, men gennem reel omfordeling af værdierne. Adgangen til rent vand, ren luft og økologisk mad skal sikres for alle og ikke bare være et privillegium for dem der allerede har for meget!

5. Den ny-liberale globalisering

Siden de såkaldte socialistiske regimers sammenbrud er ny-liberalismen blevet udråbt til evig sejrherre. I denne periode har den kapitalistiske globalisering medført, at store virksomheder bruger hele kloden som deres legeplads, således dækker begrebet over omfattende liberaliseringer og eliternes styrkede samarbejde. I deres evige profitjagt flytter de store virksomheder produktionen, uden hensyn til mennesker og miljø. Konsekvensen er en voksende økonomisk ulighed – både på verdensplan og i de enkelte stater. Samtidigt er flere beslutninger flyttet væk fra demokratisk kontrol og træffes nu hos de store virksomheder. Denne udvikling er aktivt hjulpet på vej af institutioner somWTO, IMF, Verdensbanken og EU. SUF deltager aktivt i den verdensomspændende bevægelse mod den kapitalistiske globalisering og dennes institutioner, i en erkendelse af at de umuligt kan reformeres til at forsvare socialistiske ideer. Derfor støtter vi en dansk udmelding af disse institutioner som et led i deres nedlæggelse. Vi ønsker at bidrage til, at globalisere modstanden mod kapitalismen og formulere alternativer sammen med aktivister fra hele verden. Reel globalisering skal være af og for folket!

6. International solidaritet og samarbejde

Svaret på kapitalens øgede internationalisering er ikke nationalisme, men international solidaritet og græsrodssamarbejde på tværs af grænserne. Både for konkret at kæmpe på tværs af nationale skel for bl.a. miljø, arbejdsvilkår og sociale rettigheder – og for at forsvare enkeltlandes ret til brud med det imperialistiske verdenssystem. Vi støtter derfor aktivt bevægelser i den såkaldte 3. verden der kæmper mod undertrykkelse og udbytning. Vores alternativ til den nuværende vestlige udbytning og jernhårde økonomiske styring af u-landene er støtte til en selvstændig udvikling. I en verden fuld af krig og hensynsløshed overfor menneskeliv, vil vi arbejde for fredelige løsninger på konflikter –

men ikke for at sikre magthaverne fred.

7. Ungdommens krav

Som socialistisk ungdomsorganisation går vi aktivt ind og kæmper for ungdommens krav som f.eks. billige boliger, flere lærepladser, højere SU og lærlingeløn og arbejdsmiljøregler i skolerne. Vi vil støtte og radikalisere ungdommens uddannelsesmæssige og faglige organisationer. Vi går imod den markedsorienterede uddannelse, vi vil have uddannelse for livet, ikke for erhvervslivet.

8. Undertrykkelse

Som socialistisk bevægelse går vi imod enhver form for undertrykkelse – hvad enten det sker på grund af hudfarve, religion, køn, seksualitet eller andet. Derfor er vi feminister i SUF. Vi vil arbejde for alle mennesker og gruppers ret til at leve deres liv som de ønsker, så længe de ikke træder på andres ret til det samme. Kun autoritære regimer og bevægelser mener det modsatte!

9. Udenomsparlamentarisme

Reel socialisme kan ikke skaffes ved at man bare forsøger at skaffe sig et flertal i et parlament og derved tro man kan nedstemme borgerskabet og langsomt erstatte kapitalisme med socialisme. Tværtimod må folk på arbejdspladserne, uddannelsesstederne, i boligområderne m.m. aktivt stille krav i hverdagen om mere indflydelse og selvforvaltning samt danne alternative strukturer, der kan gå op imod den herskende klasse.

10. Fagbevægelse

I kampen mod kapitalisme er organisering af arbejderklassen centralt. Dette sker blandt andet i fagbevægelsen, som tager udgangspunkt i den undertrykkelse, som arbejderklassen oplever i det kapitalistiske samfund hver dag. Arbejderklassen har i fagbevægelsen kæmpet i 150 år imod kapitalismens udbytning ved at kræve mere løn, mere ferie og bedre arbejds- og sikkerhedsvilkår. Hvis man har arbejde, men står uden for fagbevægelsen eller er medlem af en såkaldt gul fagforening, så modarbejder man arbejderklassens kamp mod kapitalismen. Det er vores opgave som socialister at organisere os i vores fagforening og tage del i kampen og være med til at stille de progressive krav.”

11. Revolutionen

Revolutionen, som vi ønsker, kan ikke ske uden arbejderklassens deltagelse, og denne skal vi være med til at aktivere i udenomsparlamentariske massebevægelser. De sejre, arbejderklassen har vundet, har kun været mulige, fordi den har stået sammen om fælles krav i solidarisk enhed. Vi skal være med i bevægelserne og stille krav der gøre op med kapitalisme og andre undertrykte strukturer.

 

Handling gi’r forvandling!