Lokalgrupper – en slagkraftig strategi

vedtaget på SUF's Landsmøde 2012

Lokalgrupper – en slagkraftig strategi

Lokalgrupper – en slagkraftig strategi

I Socialistisk Ungdomsfront (SUF) er vi organiseret i lokalgrupper fordelt ud over hele landet. Det er ikke kun fordi turen til at møde andre socialister, er kortere, men fordi dét at organisere sig lokalt er en vigtig del af vores revolutionære strategi. I denne udtalelse vil vi sætte lokalgruppearbejdet i perspektiv: Desto tættere beslutningerne er på os og vores hverdag, desto mere demokratisk indflydelse har vi, vi kan politisere vores medmennesker med udgangspunkt i vores fælles hverdag – om dette så er skolen, vores arbejdsplads, vores boligområde, det lokale kraftværk eller kampen for et brugerstyret kulturhus for unge. Udover at vi gennem lokal organisering sikrer at flere får ejerskab over vores politiske kamp – vores oprør bliver også sværere at standse når de opstår spontant over hele landet. Lokalgrupperne skal klæde os på til at kunne tage disse kampe og er vores frirum hvor vi altid skal arbejde imod den umyndiggørelse samfundet møder os med – om det så drejer sig om køn, religion, etnicitet, alder eller vores økonomiske baggrund.

Der hvor du bor, der hvor du arbejder og der hvor du går i skole

Det er essentielt at være aktiv der hvor man bor, arbejder og går i skole fordi det er her almindelige menneskers frustrationer kommer stærkest til udtryk. I lokale kampe føler folk sig direkte påvirket af ændringer og undertrykkende strukturer. Herudover har man oftest en tydelig modstander man kan rette sit politiske arbejde mod. Uanset om det er udlejeren, arbejdsgiveren eller rektoren der beslutter ting over hovedet på os så er det tydeligt hvor udemokratisk processen er og dette kan vi bruge til at aktivere og radikalisere folk.

Politiske bevægelser skal starte nedefra

Politik skal formuleres af de grupper for hvem det er relevant. De fleste løsninger har lokale perspektiver og det er derfor en naturlighed at folk i hele landet er med til at formulere politikken. En bestyrelse kan ikke alene trække en bevægelse, denne skal skabes nedefra af de folk der er aktive. Dette er også centralt for at besværliggøre kapitalisternes modstand mod vores revolutionære kamp. Når den antikapitalistiske kamp er decentral med høj grad af autonomi kan man ikke bare fjerne centrale personer og så forsvinder kampen, den vil derimod fortsætte stærkere end nogensinde. Derfor forsøger SUF at inkludere så mange som muligt der hvor de bor, arbejder, går i skole m.m. for at høre deres holdninger og perspektiver.

Lokalgruppen er et frirum

I det kapitalistiske system bliver forskellige grupper i samfundet undertrykt på baggrund af deres køn, alder, etnicitet, seksualitet, økonomiske forhold og lignende. Denne undertrykkelse finder sted både i medierne, på arbejdspladserne, i uddannelsessystemet med mere. I SUF arbejder vi på at skabe en platform fri for undertrykkelse. Lokalgrupperne skal i den forbindelse fungere som et frirum fra samfundet og hverdagen hvor undertrykkelsen finder sted. Dette frirum skal skabe mulighed for diskussioner udenfor samfundets normer og værdier, med plads til kreative og revolutionære idéer. Dette skaber grundlaget for at kunne handle revolutionært og underbygge lokale, progressive bevægelser.

Nærdemokrati

Lokalgrupperne er fundamentet for vores politiske arbejde. I et borgerligt centraliseret demokrati tages beslutninger ikke nødvendigvis af de berørte grupper, men hovedsagligt af folk der er uddannet til at lave politik indenfor det kapitalistiske system. Et borgeligt centraliseret demokrati kan umuligt inkludere alle. Politikerne kender derfor kun til de problemer almindelige mennesker oplever i hverdagen gennem korte høringer og statistik hvor holdninger og mennesker forvandles til talværdier – disse aflæses med forudindtagede holdninger og politik føres derfor ikke af folket, men af en lille gruppe parlamentsmedlemmer ud fra deres egen overbevisning. SUF gør modstand mod centralisering af magt i samfundet. I et decentralt demokrati føres politik ikke for folket, men af folket. Dette skaber en inklusion og en forståelse for deltagelse som det borgerlige demokrati aldrig vil kunne udvise. Derfor har vi også i SUF decentralt demokrati, hvor autonome lokalgrupper kan lave det de mener er relevant.

Lokalgruppen er en social platform

I SUF opfordrer vi lokalgruppen til at lave interne sociale aktiviteter. Dette gør vi fordi det er vigtigt at lokalgruppen fungerer som en social platform for aktiviteter, hvor medlemmer kender hinanden og er trygge ved at lave politik og revolutionær kamp sammen. I den lange revolutionære kamp er det vigtigt at have tillid til sine kammerater, vide de har ens ryg og kan aflaste en så man ikke brænder ud før det kapitalistiske samfund er brudt sammen.

Erfaringsudveksling

Et af de vigtigste grundlag for at udvikle politik er at udveksle erfaringer. For at effektivisere den revolutionære kamp deler vi erfaringer fra både dårlige og succesfulde aktioner. Som revolutionære aktivister er vi tvunget til at tænke ud af boksen og turde gå nye veje. For at det kan ske er det nødvendigt at vi hele tiden lærer af de ting der fungerer og de ting der ikke fungerer. Af den grund er det vigtigt i lokalgrupperne at dele erfaringer, heriblandt arrangere politiske oplæg og debatter, samt afprøve forskellige aktionsformer og evaluere herpå. På denne måde er vi i konstant udvikling.

Udenomsparlamentarisk aktion

Når man vil politisere og radikalisere sine kammerater, medstuderende og kollegaer gøres dette bedst og mest inkluderende gennem aktioner. Disse kan overordnet inddeles i tre kategorier, men virker dog mest effektivt i samspil med hinanden.

Symbolsk aktion: Er ofte den aktionsform, som giver gode billeder og hvor man laver noget, der symboliserer ens budskab. Symbolske aktioner bruges når du vil have nogen til at gøre noget. Du vil have politikerne til at bygge flere ungdomsboliger, og sætter derfor telte op foran rådhuset, for at symbolisere at de unge ellers kun har råd til livet på gaden. Du er med til at smide døde svin foran Danish Crown, for at vise at chefen er et svin, når han dikterer lønnedgang for de ansatte på arbejdspladsen. Folketinget kan dog aldrig gennemføre en reel demokratisering af vores samfund, men kun lave lappeløsninger på det kapitalistiske samfund. Til gengæld er folketinget en af de platforme hvor man nemt kan få opmærksomhed på sin politiske sag og derfor kan symbolske aktioner ofte få meget fokus i pressen.

Oplysende aktioner: Det er den perfekte måde at kunne uddybe sit politiske budskab på og komme i direkte tale med folk. Du kan tage forskellige værktøjer i brug, for at sætte tankerne i gang hos de mennesker du møder. Det kan være gennem underskriftindsamlinger mod lukning af folkeskolen, eller at I udklædt som superhelte der deler flyers ud om klimakrisen. Pointen er at komme ud med information den almindelige medborger ikke ellers ville have fået. 

Direkte aktion: Er når aktionen opnår ens mål gennem konkret handling. Direkte aktion skal skabe en ændring af virkeligheden. Den skal gennem konkret handling forsøge at gøre op med den herskende logik. Det handler ikke kun om at ytre sig, men at handle på en problemstilling. Direkte aktion er den bedste måde at sætte systemet ud af funktion og vise alternativer til den verden vi lever i.

Vær aktiv i dit lokalområde 

Lokalgrupper i SUF er ikke et springbræt til en politisk karriere, men et fundament for at lave revolution og en del af en inkluderende, demokratisk strategi for socialisme. Det er essentielt for kampen mod kapitalismen at den foregår decentralt, inkluderende og uden undertrykkelse. Det er derfor centralt at skabe rum til at diskutere politik, sociale forhold og erfaringer, og ikke mindst til at lave aktioner. Alle revolutionære aktivister bør derfor være engageret i deres lokalområde uanset om det gælder lokalgruppen, elevrådet eller fagforeningen.