International Strategi

VEDTAGET PÅ SUF'S LANDSMØDE 2011

International Strategi

Kapitalismen fungerer internationalt

Vi lever i dag i en verden hvor stort set alle beboede områder på jorden indgår i verdensmarkedet og den kapitalistisk or­ganiserede produktion. Både varer, penge og arbejdspladser flyttes rundt på kloden ef­ter de riges forgodtbefindende. På grund af den konkurrence kapitalismen fordrer skal markedet hele tiden ud­vides, og på den måde underlægges alle områder af kloden, og alle dele af livet, den kapitalistiske økonomi. Det fører til rovdrift på jordens ressourcer, klimaforan­dringer, krige, racisme og et konstant pres på arbejderklassens rettigheder.

Konsekvenser for den danske arbejderklasse

I Danmark mærker vi konsekvenserne når virksomheder flytter deres produktion ud af landet, som f.eks. når Danish Crown lukker deres slagterier og når Vestas flytter deres vindmølleproduktion. Vi mær­ker det når polske håndværkere og filli­pinsk rengøringspersonale udnyttes som billig arbejdskraft og presser lønningerne i Danmark. Vi mærker det når den dan­ske stat deltager i krige i mellemøsten, hvor Mærsk tjener kassen på at transpor­tere våben, mens flygtninge strømmer til Europa, hvor de, gennem racistisk propa­ganda, misbruges som undskyldning for at indføre øget overvågning og kontrol, samt indsnævre friheds- og demokratiske rettig­heder. Vi mærker det også når politikerne taler om Danmarks ”konkurrencedygtig­hed” og bruger dette som undskyldning for at sænke firmaskat, udsætte pensions­alderen, skære i velfærdsydelser, privati­sere dele af det offentlig og presse uddan­nelsesinstitutionerne til at fungere som virksomheder.

Kampen for socialisme er international

Det socialistiske samfund vi kæmper for, kan ikke skabes i et land alene, fordi den kapitalistiske verdensøkonomi allerede er så sammenvævet at intet land ville kunne trække sig ud af denne. Kapitalismens logik vil fortsat presse på med alle mid­ler for at knuse ethvert isoleret sociali­stisk eksperiment. De eksisterende stater er fortsat en kampplads hvor vi kan vinde delsejre, men vores endelige mål kan kun opnås internatonalt.

Derfor har vi i SUF et internationalt per­spektiv på vores aktiviteter og vores poli­tik, når det er relevant

Internationalt perspektiv for bevægelsens kampe

Når vi slås for rettigheder i arbejdeslivet, velfærd, demokrati, forsvarlig forvaltning af klimaet og jordens ressourcer og imod undertrykkelse på baggrund af køn el­ler etnicitet, kan vi ikke ignorere at disse kampe foregår i en international kontekst, hvor det er begrænset hvad vi kan opnåi Danmark alene. 

Derfor arbejder SUF i alle de bevægelser hvor vi er aktive; særligt. fagbevægelse, elev- og studenterbevægelse, klimabevæ­gelse osv. for at udvide bevægelsernes in­ternationale perspektiv og udvikle samar­bejdet med tilsvarende bevægelser i andre lande.

Nødvendigheden af venstrefløjens internationale politiske organisering

I Danmark er vi organiseret i SUF for at ud­vikle socialistisk politik, så vi kan komme med alternative forslag til samfundsorga­nisering som er til arbejderklassens fordel og bryder med kapitalismen. 
Vi bruger denne politikudvikling til at koordinere vores arbejde i bevægelserne således at arbejderklassens modstands­kampe kan kobles sammen, styrkes og ud­vikles i en antikapitalistisk og socialistisk retning. På samme måde har vi også brug for en international organisering til at ud­vikle internationale politiske modsvar og alternativer til kapitalismen og sam­tidig koordinere arbejdet i bevægelserne og koble dem sammen på internationalt niveau. 

I SUF mener vi derfor at en revolutio­nær socialistisk international politisk or­ganisering er nødvendig.

Strategisk perspektiv i den internationale organisering af venstrefløjen

Den internationale organisering af den antikapitalistiske venstrefløj er i øjeblik­ket meget svag og præget af de splittelser som venstrefløjen har været igennem i de seneste 100 år. Udformningen af venstre­fløjen er meget forskellig i hvert land, hvor man nogle steder har samlet sig på tværs af revolutionære og reformistiske strøm­ninger, mens man andre steder er splittet i mange små antikapitalistiske grupperin­ger. Samtidig betyder den globale ulighed at arbejderklassens livsbetingelser er me­get forskellige i de enkelte lande, hvilket gør at det er forskellige delkampe som er mest relevante, har mest mobiliseringspo­tentiale og kan fungere taktisk bedst i de enkelte lande. 

Den herskende klasse har gennem de sidste 20 år, styrket deres internationale organisering og i mange stater og inter­nationale organisationer, fået gennemført en nyliberal politik, der har tvunget ar­bejderklassen i deffensiven. I denne situ­ation er det nødvendigt at venstrefløjen orienterer sig mod samling og at vi orga­niserer os bredt for at mobilisere styrke til at udfordre kapitalismen. Vores gene­ration har ikke haft et politisk virke un­der Sovjetunionens eksistens og fortidens mange interne uenigheder om strategi, om hvordan de forskellige østlande skulle analyseres og hvilke der kunne støttes, er ikke relevant længere. Derfor har vores ge­neration en oplagt mulighed for at samles i kampen mod kapitalismen. 

I SUF går vi ind for opbyggelsen af en bred international organisering af anti­kapitalistiske organisationer og partier. Samtidig mener vi, at en sådan organise­ring skal give plads til, at de tilknyttede grupper i de enkelte lande selv kan ud­vikle politik og taktik der svarer til den nationale situation. Vi mener også at der ligger et stort ansvar og gode muligheder for at vores generation kan samle venstre­fløjen på tværs af de splittelser som har præget tidligere generationer og vi arbej­der derfor aktivt for at øge samarbejdet mellem antikapitaliske ungdomsorganisa­tioner på internationalt plan.

Europæisk organisering og EU

På grund af den europæiske union er de europæiske lande mere og mere udsat for en ensartet udvikling, som gør arbej­derklassens kampe og udfordringer mere ensartede i på dette kontinent. Derfor er samarbejde særligt nødvendigt, og mulighederne er samtidig særligt store for at samarbejde og koordinere på europæisk plan. 

Derfor prioriterer SUF at opbygge og styrke samarbejdet på den unge anti­kapitalistiske venstrefløj i Europa. Det gør vi blandt andet gennem netværket European Network of democratic Young Left (ENDYL). ”som SUF arbejder for at blive medlemsorganisa­tion i.

Perspektiver for ENDYL-samarbejdet

I ENDYL arbejder vi for at netværket bli­ver i stand til at politikudvikle, koordinere bevægelsesarbejde og handle samlet. For at blive i stand til dette, mener vi at det er nødvendigt at større dele af medlems­basen i de enkelte organisationer, der er tilknyttet netværket, får mulighed for at mødes, knytte kontakter og deltage i politikudviklingen. 

Vi arbejder derfor for at netværkets aktiviteter ikke blot skal bestå af mø­der mellem få repræsentanter fra de en­kelte organisationer, men også fælles deltagelser i internationale protester. Det kunne være i forbindelse med topmøder samt fælles aktiviteter under europæi­ske og internationale venstrefløjs- eller bevægelseskonferencer. 

Vi vil desuden arbejde på at ENDYL ar­rangerer større konferencer og på sigt en sommerlejr, hvor det er muligt for større delegationer fra de enkelte organisationer at mødes. 
Vi arbejder samtidig for at udvide net­værket til at rumme flere ungdomsor­ganistioner end det gør på nuværende tidspunkt og engagementet i netværket udelukker os ikke fra at knytte yderligere internationale kontakter i Europa.

Selvbestemmelsesret, befrielseskamp og solidaritet

For at arbejderklassen kan opbygge en so­lidarisk fælles organisering, er det nød­vendigt at anerkende nationernes ret til selvbestemmelse. 

Internationalisme og international solida­ritet klinger hult, hvis arbejderklassen i ét land er med til at undertrykke arbejderklas­sen i et andet, gennem krig, besættelse eller undertrykkelse af rettigheder.
Derfor støtter SUF arbejderklassebase­rede nationale befrielsesorganisationer. Vi støtter således irernes kamp mod den britiske besættelsesmagt i den nordlige del af landet, palæstinensernes kamp mod den israelske besættelsesmagt, kurdernes kamp for selvbestemmelse, Zapatisterne i Chiapas’ afvisning af den Mexicanske stat osv. Enhver befolkning må have ret til selv at afgøre om de ønsker at tilhøre en given stat eller ej. Vi støtter også det afghanske og irakiske, såvel som alle andre folks ret til at gøre modstand mod imperialistisk besættelse af deres lande. Vi arbejder na­tionalt og internationalt for at stoppe im­perialistiske krige og undertrykkelse af nationer. 

Dette gør vi gennem opbyggelsen af antikrigsbevægelser, solidaritetsaktioner og organiseret boycut. 

Opbygningen af arbejderklassens in­ternationale solidaritet og organisering, er afhængig af viden om og udbredelse af kendskabet til undertrykte gruppers kampe. 
Derfor arrangerer vi i SUF studieture og solidaritetskampagner for at opnå viden, udbrede kendskab til og konkret støtte progressive bevægelser verden over. I dette arbejde samarbejder vi særligt med organisationen Internationalt Forum.