Arbejdsplan for 2019

Arbejdsplan for 2019

For 200 år siden blev en af grundstene til den danske nationalisme skrevet; nationalsangen! For 100 år siden blev den tyske socialist Rosa Luxemborg dræbt. I år skal det være anderledes, i år skal tallet 19 huskes for noget positivt. SUF er i en opadgående aktivitetskurve, denne positive udvikling skal fortsætte i 2019. I 2019 kommer vi til at fokuserer på valgkampe, vinterkampagnen samt økosocialistisk skoling og aktivisme.

 

Valgkampe

Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget bliver en af SUF’s store prioriteringer i løbet af det første halvår. Vi går til folketingsvalgkamp på de fire mærkesager: ungeliv, undertrykkelse, ulighed og klima. Vi vil under folketingsvalgkampen aktivere hundredvis af SUF’ere såvel som lokalgrupper og regioner og udvikle vores kompetencer via deltagelse i den offentlige debat og aktionsforberedelse. Vi vil kæmpe for en langt stærkere dansk venstrefløj, hvor der sættes progressive reformer om velfærd, arbejdsmarked, industri og uddannelse på dagsordenen i Danmark.

I maj er der valg til Europa Parlamentet. Vi, i SUF, støtter Enhedslisten i deres valgkamp. Vi vil styrke samarbejdet hos den internationale venstrefløj under og efter EP-valget 2019. Også her skal vi aktivere vores lokalgrupper og blive bedre til at kommunikerer vores alternativer.

Det bliver en kollektiv opgave i SUF at lade valgkampene være en gennemsigtig, demokratisk og inddragende proces, hvor alle interesserede SUF’ere kan finde en plads lokalt såvel som nationalt.

Vi har derfor en Ungdomsvalgkampsgruppe, der koordinerer folketingsvalget på nationalt plan og ligeledes en Europa-Parlamentetsvalgkampsgruppe, der koordinerer EU-valgkampagnen.

Så lad os bruge det første halve års tid på at kæmpe for frihed, lighed og demokrati på nationalt såvel som europæisk plan!

 

Vinterkampagne

Den traditionelle skolestartskampagne er i år rykket til efter nytår, hvor den bliver sat i forbindelse med skolevalget 2019 og eventuelt Folketingsvalg, hvis det ligger i forbindelse heraf. Kampagnen vil forløbe i januar og februar og samles op af en ungdomsfestival i samarbejde med Enhedslisten. Planlægningen af kampagnen kræver både et stærkt samarbejde mellem skolestartskampagne-gruppen, skolevalgsgruppen og FT-ungdomsvalgkampsgruppen og mellem Socialistisk Ungdomsfront og Enhedslisten.

Samarbejdet skal ikke blot styrke kampagnen selv, men også være et springbræt for at styrke samarbejdet mellem SUF og Enhedslisten. Et stærkt samarbejde må ikke blive en økonomisk fordel for SUF og en aktivistisk fordel for Enhedslisten, men et punkt, hvor vi kan lære af hinandens styrker og svagheder. Derfor forsøger vi, i dette specifikke samarbejde, at styrke samarbejdet mellem lokalgrupperne og Enhedslistens lokalafdelinger, samt at involvere udvalg og emnegrupper i planlægningen og udførelsen af kampagnen. SUFs ledelse og Enhedslistens hovedbestyrelse har også nedsat en gruppe på tværs af ledelserne, som skal have overblikket og dermed arbejde kontinuerligt med hinanden.

Skolestartskampagnes ramme  kommer i år til at være mere lokalt funderet. Vi vil en skolestartskampagne, hvor det nationale fokus er at organiserer sig og hvor lokalområdernes udfordringer bliver sat i fokus. Skolestartskampagnen skal derfor bidrage til at skabe betingelser for solidt funderet lokalorganisering.

Her tager vi udgangspunkt i at hjælpe lokale SUF’ere med at opbygge udvalg på forskellige uddannelsessteder, som vil tage udgangspunkt i en åben platform med en aktivistisk dagsorden, dette skal give aktivisme en plads på ungdomsuddannelserne. Unge som kan se problemer i deres hverdag, mangler værktøjerne til at forandre omstændighederne. Det skal udvalgene hjælpe dem til, ved at gøre dem til forandringsagenter.

Vi vil lave materialer, der skal samles i en “aktivistkasse”. Materialerne vil være rettet efter det enkelte uddannelsessted, så alle kan komme deres egen politiske emnesag til livs. Vi vil derfor stille en aktivistisk skolens tjeneste til rådighed.

Udvalgene har potentiale for, at SUFére i samarbejde med ikke SUFére kan arrangerer skolestrejke eller nationale aktionsdage.

 

Sommerlejre

Som det er ved at være tradition, så afholder SUF Sommerlejr i Danmark. Dette er en vigtig social begivenhed for vores samarbejde internt i SUF. Vi skal have en seriøs prioritering af sommerlejren, så vi kan få flere kammerater med. Der forventes minimum 80 deltagere, hvilket også vil betyde, at vi skal lægge mange kræfter i lejren. På lejren vil der være mange spændende debatter om f.eks. klima, queerteori og feminisme. Vores sommerlejre vil kunne bruges som opfølgning på vores mange kampagner i foråret, og nye medlemmer vil kunne blive en del af sociale liv i SUF.
I 2018 holdt SUF sit største arrangement nogensinde; den 35. Internationale Socialistiske Ungdomslejr. 300 unge kammerater fra 19 lande fordelt over fem kontinenter mødtes i en uge for at diskutere politik, udveksle erfaringer og feste. Det er en fantastisk erfaring for SUF at lave et så enormt, selvorganiseret arrangement fra bunden, og i 2019 deltager vi i lejren igen med egne oplæg og workshops planlagt i samarbejde med aktivister fra de andre organisationer.

ISUL 2019 afholdes i uge 30 i Den Spanske Stat cirka 100 kilometer nord for Madrid af vores kammerater fra Anticapitalistas, der arbejder som en del af Podemos. Vi vil bruge vores deltagelse i lejren til flere ting:

1) Styrke vores bånd til de organisationer, der fast deltager på lejren. Dette vil først og fremmest være en styrkelse af vores netværk i den sydlige del af Europa, og vil hænge sammen med vores langsigtede strategi om at opbygge og styrke en fælles, europæisk organisering af den unge venstrefløj.

2) I forlængelse af dette vil vi arbejde videre på at trække vores tætte samarbejdspartnere fra Skandinavien, særligt Rød Ungdom i Norge og Ung Vänster i Sverige, med på lejren. Det lykkedes ikke at få disse med til lejren i Billund sidste år, primært af praktiske årsager. Derfor tror vi det er muligt at få dem med denne gang, og det vil være en væsentlig styrkelse af den europæiske venstrefløj, hvis vi således får styrket båndet på tværs af nord-syd skellet i Europa.

3) Styrke vores skoling og internationale udsyn i SUF. Få ting er lige så lærerige som at diskutere med erfarne kammerater fra så forskellige lande som Filippinerne, Brasilien, Italien, Skotland og Vestsahara. Årets ISUL i Danmark gav et stort politisk udbytte til SUF, og det vil vi bygge videre på i Den Spanske Stat i 2019.

For at undgå en situation, hvor SUFere ikke har kræfter til at deltage i begge vores sommerarrangementer, skal der være cirka en uges pause mellem SUFs nationale sommerlejr og ISUL.

 

Klimaaktion

Når løvet bliver brunt trækker vi i det grønne arbejdstøj. Efteråret 2019 står i klimaets tegn. Vi vil kombinere teori og praksis, når vi sætter fokus på økosocialistisk skoling, forbereder til mobilisering til større internationale klimaaktionen, som endeligt bunder ud i en stor klimaaktion på dansk jord i 2020, med brug af alle de opnåede ressourcer fra 2019

Det er ikke noget nyt, hverken i SUF eller resten af den danske venstrefløj, at den økologiske krise skal og må være en af vores største kampe i det 21. århundrede. I disse år vil der blive truffet afgørende valg, når det kommer til klodens frelse. Det valg skal ungdommen lede ved at tage magten i vores hænder.

Vi skal tilstræbe os skoling i form af et økosocialistisk seminar i starten af september 2019, der klæder unge socialister på til at tage stilling til sammenhænge mellem global opvarmning og kapitalisme, miljøforurening og den konventionelle fødevaresektor, bæredygtig produktion og socialistisk demokrati. Skolingsseminaret skal være en indføring i både økosocialistisk teori og indeholde praktiske workshops, der kan bruges, når vi går til aktion.

Seminaret skal også være en gejstskaber, der skal bruges, når vi går på barrikaden for at forsvare vores klode. Vi skal i koordination med relevante samarbejdspartnere og eventuelt andre organisationer undersøge muligheden for en masseaktion her i Danmark. Målet med aktionen skal være at vise den antikapitalistiske modstand mod klimaforandringerne og få deltager både fra og udefra SUF.

 

Skoling

Vi skal styrke vores interne skoling. Dette er vigtigt, fordi skoling skaber aktivisme. Når man først har forstået de grundlæggende fejl ved kapitalismen, patriarkatet og racismen, er man langt mere oplagt til at gå på gaden, sige fra og dele de socialistiske værdier. For at bekæmpe undertrykkende strukturer bliver vi nødt til at forstå dem.

Derfor skal SUF afholde et masseseminar som har til formål at lære SUFere at anvende marxistisk metode og tænkning, og i øvrigt give konkrete værktøjer til, og teoretisk baggrund for, det daglige politiske arbejde. Seminaret skal både have indhold for nye SUFere, men det er vigtigt, at der også er oplæg, som kan tiltrække kammerater der har været i organisationen i længere tid.

 

Vi opbygger SUF!

I det forgangne år har vi til begivenheder som Ungdommens Folkemøde og Ollerup Demokratifestival oplevet enorm interesse i SUF fra unge, men har ikke prioriteret det højt nok til at kunne nå at tale med alle de interesserede. Vi skal i det næste år i højere grad prioritere disse begivenheder, både med deltagelse fra ansatte og en passende mængde materialer medbragt, med formålet at mobilisere så mange unge som muligt, og følge op bagefter med intromøder, og sommerlejren, som kan hjælpe med at få dem mobiliseret mere bredt i SUF. 
Vi skal benytte skolevalg og vinterkampagne til en kæmpe mobiliseringsindsats op til ungdomsfestival i februar og de kommende valgkampe. Ungdomsfestivalen skal fungere som opsamling på nye medlemmer og interesserede fra vinterkampagnen. Folketingsvalget og EU-parlamentsvalget skal give nye aktivister en masse erfaringer med at lave kampagner, debat, aktivisme o.l., samt at mobilisere endnu en stor mængde nye medlemmer og interesserede. Det er en prioritet, at de nye medlemmer, vi prioriterer at få i løbet af foråret skal med på SUF Sommerlejr og klimaseminar, så de hurtigt bliver en del af den nationale organisation og det sociale fællesskab.
Vi skal derudover lave en sej, aktivistisk kampagne på Roskilde med et feministisk fokus.

I år 2019 vil SUF ikke deltage på Folkemødet på Bornholm. Det vil vi ikke, fordi Folkemødet er en elitær fest forbeholdt de meget få, der har tid til, råd til og mulighed for at tage fri fra arbejde eller uddannelse og rejse hele vejen til Bornholm for at deltage i det. Det er en misforståelse, at Folkemødet er ”demokratiets fest”, som dets tilhængere kalder det ved festlige lejligheder, og at ”folket” skulle være der. Det er ikke der, demokratiet er. Samtidig vil vi opfordre Enhedslisten til også at blive væk fra Allinge-Sandvig i de dage, og vi vil sende en pressemeddelelse ud, der forklarer, hvorfor vi ikke deltager i det.  På det organisatoriske plan skal ledelsen tage initiativ til en proces, der frem mod landsmødet i 2019 skal se på hensigtsmæssigheden af den nuværende regionsopdeling, samt alternativer til denne. Dette bør ende ud i et ændringsforslag til vedtægternes §10 samt eventuelt forbundne bestemmelser der kan stilles på landsmødet.

Vi ønsker at opbygge SUF og skabe en solid og lokalt funderet organisation. Vi kæmper for at SUF skal vokse i både størrelse og aktivitet – vi kæmper for en stærk og kampklar ung venstrefløj!

 

 

Vedtaget på Aktivitetsmødet 2018