Arbejdsplan for Socialistisk UngdomsFront 2016

Vedtaget på SUFs aktivitetsmøde 2015, d. 20.-22. november i Fredericia

Arbejdsplan for Socialistisk UngdomsFront 2016

Fakta

SUF vedtager hvert år på Aktivitetsmødet en arbejdsplan. Denne danner ramme for årets arbejde.

SUF arbejdsplan beskriver, hvilke politiske begivenheder vi som organisation skal fokusere ekstraordinært på i 2016.

Det kommende år byder på en del kampe både på det antiracistiske område og  uddannelsesområdet. Mange af de protester vi kommer til at se vil formodentlig være affødt af regerings reformer. Det er vigtigt at vi styrker bevægelserne, støtter modstanden mod nedskæringspolitik og mobilisere folk til at deltage i den. Derudover skal vi også udvikle os organisatorisk. Vi skal køre en velforberedt skolestartskampagne, holde en skolende sommerlejr og afholde to politiske og velbesøgte stormøder.

 

Den parlamentariske situation og de kommende kampe

I sommeren 2015 fik vi en Venstre-regering, der sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative danner flertal i parlamentet. Det betyder at arbejderklassen i fremtiden vil blive udsat for en række forringelser, udover dem den forrige regering gennemførte.

Det er vigtigt at regeringens forslag møder massiv modstand. Når arbejderklassen bliver frustrerede over at der igen bliver skåret ned på uddannelserne, sygehusene eller overførselsindkomsterne, så skal  vi som venstrefløj møde dem i øjenhøjde. Vi skal  præsentere et politisk alternativ, og aktivere dem i kampen for dette. Vi skal mobilisere til aktioner og demonstrationer, og styrke bevægelserne. I tråd med denne målsætning, er der to politikområder, der vil give mening, at prioritere det kommende år.

 

Uddannelsespolitisk arbejde

De seneste år har uddannelsesområdet oplevet massive besparelser. Disse besparelser har mødt stor modstand og vi har set rekordmange studerende deltage i protester i hele landet. For at vi udnytte dette potentiale bedst muligt, er det vigtigt at der kommer stærkt kontinuerligt pres fra elev-studenterbevægelsens side. Derfor er det vigtigt, at vi støtter elev-studenterbevægelsen, og styrker den med skarpe analyser og politisk benarbejde.

Derfor skal vi i 2016 have et velfungerende universitetsnetværk, et ungdomsuddannelsesnetværk og et folkeskolenetværk. Disse netværk skal fungere som et samlingssted for SUF’ere på de forskellige uddannelser-ligegyldig om de er aktive i elev-studenterpolitik eller ej, og skal være et sted, hvor man kan udveksle erfaringer og udvikle ny politik, til gavn for både SUF og elev-studenterbevægelsen

 

Antiracisme

De sidste mange år har vi på venstrefløjen stået uden nogen klar strategi for, hvordan vi vender udviklingen med stadigt stærkere racisme i Danmark. Efterårets flygtningebevægelse satte en stopper for denne tendens, og viser vejen frem for, hvordan vi opbygger sociale bevægelser mod racisme og fremmedhad. Bevægelsen kunne derudover prale af at være den første store, sociale bevægelse i rigtig mange år.
Selvom det ikke kan lade sig gøre at kopiere én situation og genskabe succesen, giver bevægelsen nogle gode erfaringer om, hvordan vi fremover kan samle folk til kamp mod racisme. Disse erfaringer er først og fremmest:

Konkret solidaritetsarbejde med de berørte mennesker. I stedet for at rette krav mod Christiansborgs mure, var bevægelsen først og fremmest direkte handling, hvor alle deltagende kunne se, at deres arbejde gjorde en konkret mærkbar forskel for rigtige mennesker.

Bevægelsen udgjordes i meget høj grad af selvorganisering blandt danskere, der selv havde flygtninge-baggrund.

Fokus i bevægelsens arbejde var på, hvad den selv ville skabe af udvikling. Derved adskilte den sig fra mange andre initiativer, der først og fremmest eksisterede som reaktion på initiativer fra højrefløjsbevægelser.

Vores målsætning på området for det kommende år er at etablere solidaritetsnetværk, der løbende er i stand til at yde praktisk hjælp til flygtninge, både når de ankommer til landet, men også til at komme videre nord på. Disse netværk kan forhåbentlig danne basis for organiseret modstand, når/hvis regeringen forsøger at score stemmer på at stramme flygtningelovgivningen.

 

Fagligt arbejde

På den faglige front, starter vi 2016 med et seminar om arbejdstid. Her skal vi diskutere forholdet mellem arbejdstid og fritid. Der kommer til at være en skarp feministisk vinkel på seminaret, eftersom at kvinderne har hovedansvaret for det reproduktive arbejde*, hvilket giver dem markant mindre fritid. Seminaret kunne meget vel fungere som indledning til arbejdet med overenskomstforhandlingerne i 2017.  Vi skal også deltage i Jobpatruljen, og mobilisere til det.  

*Reproduktivt arbejde: Arbejde som tøjvask, madlavning og børnepasning. Det er alt det arbejde, som gør at vi kan overleve og er i stand til at passe vores ”daglige forpligtelser” så som at gå i skole eller på arbejde. Dette har kapitalisterne også en interesse i, eftersom at mætte og glade arbejdere er mere effektive.

 

Skoling

Vi skal styrke vores interne skoling. Dette er vigtigt, fordi skoling skaber aktivisme. Når man først har forstået de grundlæggende fejl ved kapitalismen, patriarkatet og racismen, er man langt mere oplagt til at gå på gaden, sige fra og dele de socialistiske værdier. For at bekæmpe undertrykkende strukturer bliver nødt til at forstå dem.

En del af denne skoling skal handle om de lokale aktiviteter der er rygraden i SUF’s arbejde. SUF’ere skal rustes til at tage de lokale politiske kamp op.

Derudover har vi fået et enormt boost i vores medlemstal, og det er vigtigt at vi ikke glemmer at dele vores viden og erfaring vi har samlet gennem årene. Vi kan ikke forvente at alle der melder sig ind i SUF kan alle teorier og analyser på rygraden. Hvis man som nyt medlem skal have mulighed for at udvikle sig selv og SUF’s politisk, er en forståelse for den politik vi arbejder med essentiel. Derfor skal vi også fortsætte den kontinuerlige skoling i lokal-og emnegrupperne.

 

Seminarer i 2016

Masseseminar om racisme: For at aktivt kunne modarbejde den undertrykkelse indvandrere og flygtninge bliver udsat for, er vi nødt til at forstå undertrykkelsen. Dette er især vigtigt, fordi vi er en organisation med et kæmpe flertal af hvide. Vi skal blive opmærksom på vores privilegier og støtte den antiracistiske kamp.

Seminar om arbejdstid med skarp feministisk vinkel

Rød skole: Et masseseminar som har til formål at lære SUFere at anvende marxistisk metode og tænkning i deres daglige politiske arbejde. Seminaret skal have indhold for nye SUFere, men det er vigtigt, at der også er oplæg på højt teoretisk niveau, som kan tiltrække ældre kammerater. Et basisseminar efter skolestartskampagnen. Et seminar der handler om at styrke lokalgrupperne. Vi skal desuden sørge for at de nye medlemmer føler sig engageret og motiveret i form af aktivisme træning. I SUF vil der desuden blive lavet en lækker og revolutionær sangbog, som SUFere kan købe billigt på seminarer og stormøder. Derudover kommer der til at være en ordbog, der har til formål at forklare begreber, forkortelser og organisationer.

 

Emnegrupper

SUF’s emnegrupper er en vigtig del af vores politik udvikling og vores evne til at grave dybt, samt favne bredt jf. den politiske situation. Derfor vil vi, det kommende år, sætte fokus på at styrke disse organer i SUF.  Forholdet mellem lokalgrupperne og emnegrupperne skal styrkes således at resten af organisationen kan følge med i, og lære om de politiske kampe, som er kernen af emnegruppernes politiske arbejde.
Vi skal formå at have emnegrupper der er i stand til at kontinuerligt reagere på aktuelle nyheder vedrørende deres politiske fokus, og dernæst videreformidle dette til resten af SUF.  

 

Hvordan

Emnegrupper skal i langt højere grad inddrages når politik behandles i resten af organisationen der har relevans for deres politiske fokus.

Der skal lægges langt større fokus på at udarbejde oplæg og workshops der står til rådighed for resten af organisationen, så lokalgrupperne kan drage på emnegruppernes viden og erfaring med det specifikke emne der arbejdes med.
Dette vil dernæst også blive opdateret inde på SUF’s hjemmeside i form af en oversigt over emnegrupper og oplæg/workshops, hvorefter det vil blive langt lettere for lokalgrupperne at kontakte emnegrupperne og skaffe skoling til deres møder.

Sørge for at emnegruppernes aktivitet bliver delt i form af medier som Facebook, Blomster & Barrikader og SUF’s hjemmeside så resten af organisationen kan få gavn af den politik udvikling der foregår i emnegrupperne.

 

Skolevalg

I vinteren 2017 skal der igen være skolevalg ude på folkeskolerne. Dette er en prioritet for SUF at deltage i, eftersom det er en fantastisk mulighed for at komme ud med vores politik, give vores medlemmer nogle erfaringer som debattører og få flere folkeskoleelever ind i SUF.  Til skolevalget er det et mål for SUF at komme med de overbevisende argumenter og revolutionære vinkler på de emner, der bliver taget op.

For at undgå at det er en meget lille gruppe mennesker, der kommer til at sidde med al ansvaret, som det skete sidste gang, så er det vigtigt at vi starter planlægningen i god tid. Derfor skal vi allerede gå i gang i  2016.

Første skridt i forberedelserne er at deltage i de indledende møder sammen med de andre ungdomspartier. Her skal vi bl.a. arbejde for, at emnerne bliver neutralt præsenteret, så eleverne ikke forbereder sig på et emne der hedder “afskaf topskatten”, men derimod bare “topskat”.

Derudover skal vi også sørge for, at vi er tip top forberedte rent organisatorisk. Vi skal opreklamere skolevalget internt, og så der kommer så mange SUF’ere så muligt ud på skolerne som debattøre. Her er det vigtigt, at vi sørger for at have en lige fordeling mellem kønnene og erfarne/uerfarne debattørere.

For at SUF’erne føler sig klædt på til at deltage i en paneldebat skal vi arrangere debattørtræning.. Her skal vi være opmærksomme på, at vi som revolutionære har en ekstra udfordring, fordi folk som oftest ikke har hørt vores argumenter før. For debattørtræningen bliver vellykket og skolende, så vi skal arrangere flere debattørtræninger frem mod skolevalget, bl.a. i samarbejde med Enhedslisten, med start på sommerlejren og udvidet forløb til dem, der gerne vil øve sig mere end en enkelt weekend.

Efter skolevalget er det vigtigt at aktivere vores nye medlemmer, så de kommer til at føle sig som en del af SUF. Derfor skal vi arrangere vi et folkeskoleseminar, der kan samle de nye SUF’ere op og give dem en solid omgang basisskoling. Det er vigtigt at starte forberedelserne i god tid, hvis seminaret skal blive en succes,. Derfor skal vi begynde planlægningen i slutningen af 2016.

 

Skolestartskampagne

I 2016 skal vi køre skolestartskampagne. Det skal vi, fordi det er en af vores bedste muligheder for at nå ud til de unge vi gerne vil organisere og politisere. En vellykket skolestartskampagne betyder flere aktive SUF’ere samt flere og stærkere lokalgrupper.

Hvis skolestartskampagnen skal fungere efter hensigten er det vigtigt, at vi starter tidligt med forberedelserne. For at nå ud til den størst og bredest mulige mængde af potentielle SUF’ere, så bør kampagnens politiske indhold forholde sig til de problemstillinger som folk i vores målgruppe finder vigtige, eller som de møder i deres dagligdag.  Disse pointer skal præsenteres på en original måde, så vi ikke ligner de andre ungdomspartier. Hvis vi skal vække folks interesse, er det altafgørende at kampagnen bliver mere end en flyeruddeling. Vi skal nytænke kampagen, så vi ikke reproducere dårlige vaner.  Derudover skal vi prioritere både at komme ud på de gymnasiale uddannelser og erhvervsskolerne.

Det er vigtigt at hele organisationen føler ejerskab over skolestartskampagnen. Derfor skal materialerne og tidsplanen for øst og vest skal ligge klar til sommerlejren, og en af dagene skal have det samme tema som skolestartskampagnen. Vi skal også, så vidt det er muligt, inddrage lokalgrupperne i forberedelserne, for på den måde at gøre kampagnen mere lokalt forankret.  Vi skal sørge for, at  kampagnen handler om et emne, der er vigtigt og relevant for de unge vi møder ude på skolerne. Derfor skal vi stræbe efter, at SUF’erne på gymnasiale uddannelser og tekniske skoler  inddrages i planlægningen.

Skolestartskampagnen skal følges op af intromøder i lokalgrupperne. Vi skal sørge for at støtte lokalgrupperne og hjælpe dem med at finde oplægsholdere, hvis det er nødvendigt.

For at knytte de nye medlemmer tættere til SUF, og give dem en god basisforståelse af socialisme og undertrykkelse, skal vi også afholde et basisseminar efter skolevalget.  

 

Sommerlejr

I 2016 skal vi afholde en skolende og velbesøgt sommerlejr. Hovedformålet skal være at skabe mere aktivitet i SUF efter sommerlejren. Derfor er det vigtigt, at programmet indeholder en god blanding af ABC- og ÆØÅ-oplæg, en bred vifte af emner og forskellige oplægsformer/workshops, inddragende aktivisme og aktiviteter der giver deltagerne oplevelser og knytter dem sammen på kryds og tværs så SUF står endnu stærkere som samlet landsorganisation efter årets største arrangement.

 

SUF støtter den kurdiske frihedskamp i fælleskab med Internationalt Forum

Forslaget går i sin enkelthed ud på at SUF i 2016 skal føre en solidaritetskampagne med det kurdiske folks kamp for selvstændighed med særligt henblik på støtte og solidaritet med Den kurdiske venstrefløj i Syrien og Tyrkiet.

Indhold og fremgangsmåde: Kampagnens omfang afhænger af de kræfter der bliver lagt i den men omfatter både eksterne og interne dele. Kampagnen annonceres og føres i samarbejde med Internationalt Forum.

Intern skoling: En vigtig del af kampagnen er intern skoling for Internationalt Forum og SUF’S medlemmer. Herunder oplæg for et minimum af 6 SUF lokalgrupper gennem oplæg om den politiske situation i Syrien, Tyrkiets terrorkampagne mod DHP partiet og Tyrkisk-kurdere, samt Rojava projektet i Syrisk Kurdistan. Oplæg kan holdes enten af SUF’ere med viden om emnet, Internationalt Forums mellemøstgruppe eller eksterne kurdiske oplægsholdere. Endelig fremgangsmåde besluttes af arbejdsgruppen ( se underpunktet arbejdsgruppe )

Eksterne aktiviteter: Det er vigtigt at SUF og IF ikke kun samarbejder om vidensdeling og solidaritetserklæringer på internettet, der må handling til og den aktuelle situation i Syrien. I september blev en fælles SUF og IF demonstration til støtte for YPG/YPJ ( de mandlige og kvindelige kurdiske militster i syrisk kurdistan der bekæmper Islamsisk stat ) angrebet på det indre Nørrebro af bandemedlemmer der sympatiserer med Islamisk Stat. Som socialister må vi sætte foden ned og ikke dukke os for hetz fra en reaktionær og fanatisk femte kolone der søger at forhindre solidaritet med det socialistiske Rojava projekt og modstand mod religiøs fanatisme og konservative samfundsformer.

SUF og IF skal føre en aktiv ekstern kampagne for at mobilisere offentlig støtte til Tyrkisk-Kurdistan og Rojava projektet i Syrisk-Kurdistan. Gennem demoer, stickers, videokampagner til spredning på sociale medier og gennem bannerdrops etc. Skal det gøres klart at kurdisk socialisme ikke står alene. Kampagnen omfatter IKKE officiel støtte til PKK ( det kurdiske arbejderparti ) der står på terrorlisten og derfor er ulovligt at støtte. SUF støtter de demokratiske kræfter i PYD ( det kurdiske enhedsparti i Rojava ) og PHD ( det kurdisk venlige venstrefløjsalliance i Tyrkiet ) Om muligt sendes studieture til Rojava og Tyrkiet. Dette afgøres af arbejdsgruppen ( dette er ikke et must og derfor ikke en direkte afsættelse af midler til en studietur )

Fælles kampagne med Internationalt Forum: SUF og Internationalt Forum har en fortsat samarbejdsaftale men har i længere tid ikke benyttet sig aktivt af den til trods for at begge organisationer arbejder med flere af de samme emner. Kampagnens tidsplan og aktiviteter fastsættes af en arbejdsgruppe der nedsættes af SUF og Internationalt Forum. Deltagelse i gruppen er frivilligt, men det indstilles til at der vælges en kontaktperson til henholdsvis SUF og IF’s styrelse/Ledelse. OBS, Internationalt Forum holder landsmøde samtidig med SUF og på samme skole. Et lignende forslag stilles til IF’s landsmøde. I fald IF eller SUF ikke vedtager kampagnen, kører SUF om muligt kampagnen alene eller hvis det fra ledelsens side vurderes urealistisk, forkastes kampagnen.

Økonomi: Der afsættes fra SUF’s side ikke et bestemt beløb til kampagnen. Der udarbejdes et budget af den frivillig arbejdsgruppe og ansøges om penge fra SUF og IF, samt fundraising og støttefester. Bemærk altså at AM her ikke afsætter et bestemt beløb men at kampagnen financieres af SUF og IF, samt muligvis gennem en DUF ansøgning til kampagne udgifter.

Fremtidige perspektiver: Det kurdiske Rojava projekt i Syrisk Kurdistan, repræsenterer et af de mest succesfulde forsøg på skabelsen af et mere lige samfund i økonomisk, social og kønslig forstand. Der skal ikke herske nogen illusioner om at forslagsstiller ikke anser det for et utopisk samfund og vi må som altid være kritiske overfor vores samarbejdspartnere og hvordan vores kampagner reflekterer tilbage på organisationen. Vi har aldrig og vil aldrig i en offentlig kampagne støtte nogen på terrorlisterne. Faktum er dog at Rojava områderne, som zapatisterne i 90’erne, repræsenterer et socialt eksperiment på en forholdsvis stor skala som vi bør støtte og lære af. Syrien og de kurdiske områder er på manges læber og det er høj relevant at vi får en kampagne på benene for at støtte i de tidlige faser.  Fremdadrettet vil kampagnen skole vores medlemmer og fungerer som en ekstern kampagne der kan tiltrække nye og styrke SUFs internationale profil, samt samarbejdet med Internationalt Forum.”